Algemene voorwaarden van Het Millus Handelshuis.

Download onze voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten
op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de
ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt
voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van
zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks
van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of
afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in
staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op
een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van
de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer
Het Millus Handelshuis
Berken 5, Milheeze
Tel: +31629357010
E-mailadres: info@hetmillushandelshuis.nl
KvK-nummer: 17201375
BTW-identificatienummer: NL001892155B95

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en
op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en
consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van
deze
Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten,
worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn
in te zien en
zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de
tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien
dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs
elektronische
weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die
voor hem het
meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in
het aanbod
binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is
wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
− de prijs inclusief belastingen;
− de eventuele kosten van aflevering;
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke
handelingen
daarvoor nodig zijn;
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het
gestand
doen van de prijs;
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten
van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op
een
andere grondslag dan het basistarief;
− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op
welke wijze
deze voor de consument te raadplegen is;
− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van
door
hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze
waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden
gesloten;
− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de
wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
raadplegen;
en
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
overeenkomst
die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of
diensten.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot
stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het
voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd,
kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de
consument
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in
acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte
stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al
die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op
afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden
heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling
of aanvraag
te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de
volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij
de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
uitvoering
der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks
van producten of
diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
levering.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht :
1. Bij de aankoop van producten op afstand heeft de consument de
mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 werkdagen; wij
crediteren dan het volledige orderbedrag inclusief de verzendkosten.
De consument verplicht zich zorgvuldig om te gaan met het product en de
verpakking en zal het product slechts uitpakken tot voor zover dat nodig is
om te kunnen beoordelen of consument het product wenst te behouden.
1a.Zgn. maatwerk is hiervan natuurlijk uitgesloten.
2. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op
de
dag van het aangaan van de overeenkomst of tot vijf werkdagen voor
geplande levering van de dienst.
3. Om gebruik te maken van herroepingsrecht kunt u het retour
formulier invullen of contact met ons opnemen via
info@hetmillushandelshuis.nl .
U heeft na annulering maximaal 14 dagen om uw product retour te sturen,
hierna vervalt uw retour autorisatie en is een aankoop niet meer te
herroepen.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product inclusief
alle geleverde toebehoren, in de originele staat, geurvrij en
in originele verpakking aan Het Millus Handelshuis geretourneerd moeten
worden. De kosten en aansprakelijkheid voor de retour verzending zijn voor
rekening en risico van de consument.
Het Millus Handelshuis zal het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen,
na ontvangst van het retour gestuurde product, terugstorten op dezelfde
bankrekening waarmee betaling voldaan is.

ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de
kosten en risico van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit
bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping,
terugbetalen.

ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit
door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit
duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig
specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de
consument de
verzegeling heeft verbroken.
h. maatwerk op persoonlijke wens van de klant.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te
verrichten op
een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
begonnen
voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar
de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid
aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen
zijn, worden
bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen
tegen de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief BTW.

ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen
aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden
regeling doet
niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een
tekortkoming
in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de
ondernemer kan
doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij
het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij
de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf
kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed
doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is
afgesproken. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk
één maand
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat
geval het recht
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het
bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
dagen na
ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de
ondernemer
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk
bij de
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
vervangend
artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht
niet worden
uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de
ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot
het moment van
bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders
is
overeengekomen.

ARTIKEL 12 – Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan te allen
tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd
van maximaal
twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument
de
overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst
worden voortgezet
als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na
voortzetting van
de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

ARTIKEL 13 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument
verschuldigde
bedragen te worden voldaan, direct bij bestelling of binnen veertien dagen
na bezorging van het goed of in geval
van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na
afgifte van de
deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene
voorwaarden nimmer
een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer
vooruitbetaling is
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de
uitvoering van
de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte
redelijke kosten
in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van
14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een
klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan
eveneens worden ingediend via info@hetmillushandelshuis.nl
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat
een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop
deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de
totstandkoming of uitvoering
van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren
of geleverde
producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde,
zowel door
de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling
genomen, indien
de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer
heeft
voorgelegd.
4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de
behandeling staken,
indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat
van
faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.
5. Indien naast de Geschillencommissie een andere erkende of bij de
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten
geschillencommissie
bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting
bevoegd.
Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat
niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is
de rechter in het arrondissement waar hmh is gevestigd bevoegd, tenzij
hmh voor de rechter van uw woon respectievelijke vestigingsplaats kiest.

ARTIKEL 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd
dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen
worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 17 Wijziging van de algemene voorwaarden.
1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op
daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij
toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de
consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
***

ARTIKEL 18 Privacy statement
Via de website https://www.hetmillushandelshuis.nl worden
privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden
persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons
dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wijzelf en door ons
ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van
de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt.
Dat betekent onder andere dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens
verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen
de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens
te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons
persoonsgegevens verwerken;
• uw privacy recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag
ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij
verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze
verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze webwinkel laat u bepaalde gegevens bij ons
achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden
door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kun u bijvoorbeeld via
onze website artikelen bestellen, waarbij wij u vragen om enkele
persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.
Daarnaast kun u een account aanmaken op onze website, om inzicht in uw
bestellingen te verkrijgen en uw verlanglijstje bij te houden.
Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per
post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen
om de vraag of klacht te behandelen.
Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende
gegevens van u verwerken (mede afhankelijk van de gegevens die u zelf
invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen of door het aanmaken
van een account) :
• Naam en Voorna(a)m(en);
• (factuur)Adres;
• Telefoonnummer;
• E-mail adres;
• Betaalgegevens;
• Aankoopgeschiedenis;
• Beperkte inloggegevens van uw account.
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en
gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
• om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop
daarvan;
• om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail,
per post of telefonisch;
• Het Millus Handelshuis verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens,
die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de
overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.
• Het verstrekken van deze persoonsgegevens ten behoeve van een
aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Het Millus
Handelshuis een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet
worden verstrekt zal Het Millus Handelshuis mogelijk niet kunnen voldoen
aan de verplichtingen die wij hebben op grond van de overeenkomst of
kunnen wij u niet goed in staat stellen om aan uw eigen verplichtingen te
voldoen.

Bewaartermijnen
• Uw gegevens worden tot de wettelijke termijn bewaard na het doen van
een aankoop ten behoeve van wettelijke bepalingen.
Verstrekking aan derden
Het Millus Handelshuis zal indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van
de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen,
persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.
Bij Koopovereenkomst: bijv. aan pakketdienst, transporteur of atelier voor
het uitvoeren van de werkzaamheden;
Wanneer het product online gekocht is ook:
• de hostingpartij van de website inclusief de developer;
• de betaalprovider, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen;
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het
bijvoorbeeld mogelijk dat de belastingdienst of politie in het kader van
fraudeonderzoek gegevens opvraagt, In dat geval zijn wij wettelijk verplicht
deze gegevens af te geven.
Het Millus Handelshuis geeft persoonsgegevens in beginsel niet door aan
landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale
organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
koopovereenkomst.

Beveiliging persoonsgegevens
Het Millus Handelshuis hecht grote waarde aan de beveiliging van
persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te
zorgen voor een deugdelijke beveiliging hiervan. Om die reden hebben wij
de volgende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter
bescherming van uw persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens worden niet centraal opgeslagen en datadragers
versleuteld;
• Hantering van een goed wachtwoordenbeleid;
• Het inrichten van autorisaties;
• Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van het Millus
handelshuis of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers
waarmee Het Millus Handelshuis een verwerkingsovereenkomst heeft
gesloten;
• Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit,
beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te
garanderen;
• Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen,
beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen
beveiligingsmaatregelen;
• Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid
van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;

 

SSL
Het Millus Handelshuis maakt gebruik van gecertificeerde SSL
verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website tijdens
het bestelproces en alle contactformulieren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
• Inzage en wijzigen van uw gegevens
• Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan u deze te
allen tijde wijzigen. U kunt op https://hetmillushandelshuis.nl/contact/ of via
een email info@hetmillushandelshuis.nl terecht indien u inzage wenst in de
gegevens die van u zijn geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele
correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Door een bestelling te plaatsen verklaart u op de hoogte te zijn van onze
algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Op alle tekst en foto’s berust copyright, niets van deze site mag worden
overgenomen zonder toestemming van fotograaf/tekstschrijver.