General terms and conditions of Het Millus Handelshuis.

Brief: The terms and applicable law are Dutch. There is a 14 day return policy in wich you can return most products.

Download onze voorwaarden


Algemene Voorwaarden
INHOUD
ARTIKEL 1 – Definities 1
ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer 2
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 2
ARTIKEL 4 – Het aanbod 3
ARTIKEL 5 – De overeenkomst 4
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht 4
ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping 5
ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 5
ARTIKEL 9 – De prijs 5
ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie 6
ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering 6
ARTIKEL 12 – Duurtransacties 7
ARTIKEL 13 – Betaling 7
ARTIKEL 14 – Klachtenregeling 7
ARTIKEL 15 – Geschillen 8
ARTIKEL 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 8
ARTIKEL 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer
H.O. Het Millus Handelshuis
Berken 5, Milheeze
Tel;0629357010
E-mailadres:info@hetmillushandelshuis.nl
KvK-nummer:17201375
BTW-identificatienummer:NL165964595B01
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit;
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
− de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
− de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is
toegekend;
− een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en
aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en
zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische
weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod
binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
− de prijs inclusief belastingen;
− de eventuele kosten van aflevering;
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand
doen van de prijs;
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het basistarief;
− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze
deze voor de consument te raadplegen is;
− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door
hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze
waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;
− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst
die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag
te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering
der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of
diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 werkdagen.
Alleen maatwerk kan niet retour gezonden worden.
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van
reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product
retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief
verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel
zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht,
zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze
mogelijk – in de originele staat , sigaretten geurvrij en verpakking aan de Het Millus Handelshuis geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u het retour formulier gebruiken en contact met ons opnemen via de retour service info@hetmillushandelshuis.nl . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour en ontvangst van het product terugstorten.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover
dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij
van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product ongebruikt en onbeschadigd met alle geleverde
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking
aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de
dag van het aangaan der overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de
door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op
een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid
aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden
bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet
niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming
in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan
doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend
artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van
bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

ARTIKEL 12 – Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen
tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal
twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de
overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet
als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van
de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

ARTIKEL 13 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval
van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de
deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer
een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van
de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten
in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via info@hetmillushandelshuis.nl
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering
van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door
de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien
de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft
voorgelegd.
4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken,
indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van
faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.
5. Indien naast de Geschillencommissie een andere erkende of bij de
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie
bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.

ARTIKEL 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden.
1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
***
Deze aanvullende algemene voorwaarden (richtlijn van de KvK) zijn van toepassing op alle producten van “Het Millus Handelshuis.nl”
(verder te noemen HMH) en op alle met u (afnemers van producten van HMH) gesloten overeenkomsten.

1. Algemeen/aanvullende algemene voorwaarden.
1.1 HMH is als volgt te bereiken: •24 uur per dag per e-mail info@hetmillushandelshuis.nl
Telefoon; 06 29357010 of 0492 343453

Kamer van Koophandel nummer: 17201375
o.v.v. Het millus Handelshuis
BTW-nr: 165964595B01

1.2 HMH respecteert en beschermd uw privacy en zal zorgvuldig met de door u verstrekte gegevens omgaan en worden niet verstrekt aan derden.
Door een bestelling te plaatsen verklaart u op de hoogte te zijn van onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.
Op alle tekst en foto’s berust copyright, niets van deze site mag worden overgenomen zonder toestemming van fotograaf/tekstschrijver.

2. Bestellen:
2.1 Bestellingen kunnen via de internetsite geplaatst worden.
Lees voor uw bestelling van een dierenhuid eerst de info pagina over huiden en vachten.
Een bestelling blijft 8 dagen staan,is er na 8 dagen geen betaling ontvangen dan vervalt uw bestelling.

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat hmh uw bestelling in behandeling heeft genomen en u de betaling in werking heeft gezet.

3. Prijzen
3.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is hmh bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.2 Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW, inclusief verzendkosten, exclusief kosten van verzekering.
3.3 Hmh is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.
3.4 Alle prijzen en specificaties zijn onder voor behoud van typefouten en prijs wijzingen, afbeeldingen/foto’s en omschrijvingen van de producten kunnen lichtelijk afwijken van de werkelijkheid.

4. Levering
4.1 Aflevering door hmh vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder. Al onze leveringen worden bezorgd door Post.nl of Packs.nl.
alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.
4.2. Hmh besteedt de verzendingen uit aan TNT-post of een dergelijk bekwaam bedrijf. Derhalve is hmh niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.
4.3 Hmh levert de bestelling zoals op de website is vermeld met bekwame spoed af.
Wij plegen een maximale levertijd van 7 werkdagen na ontvangst van uw betaling aan te houden, indien producten niet voorradig zijn kan het langer duren.
Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
De maximale wettelijke levertijd is 30 dagen tenzij anders overeengekomen.
Indien de levertijd niet kan worden gehaald, door welke omstandigheden dan ook, zal de verkoper, de consument hiervan tijdig op de hoogte stellen.Op dat moment kijken beide partijen een nieuwe levertijd overeen te komen of de overeenkomst te ontbinden.
4.4 indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal hmh in overleg met u zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.
4.5 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd.In dat geval kunt u dit tot 1 dag na uw bestellings ontvangst bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

5. Betaling
U kunt op 5 manieren betalen:
A; Contante betaling bij het ophalen van het product.
B: IDEAL
C; bank overschrijving.
D; paypal.
E:tegen vooruit betaling van de kosten, onder rembours.(€25,00)
U dient bij betaling het product /nummer omschrijving te vermelden.

6. Retourrecht
6.1 U heeft het juridisch recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling de levering ongebruikt te annuleren,u heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.
Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn.(bijvoorkeur aangetekend/verzekerd )
Ongefrankeerde pakketten kunnen wij helaas niet accepteren. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de klant in rekening gebracht.
Artikelen dienen ongebruikt en onbeschadigd retour gezonden te worden. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de webshop of telefonisch op nummer 0492 343453 – 0629357010
6.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt hmh u de betaalde prijs, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retour ontvangst van de artikelen terug.
In persoonlijke opdracht vervaardigde artikelen kunnen niet teruggenomen worden.
6.3 Wanneer de door hmh afgeleverde artikelen niet binnen de zichttermijn van artikel 6.2 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.
6.5 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

7. Garantie
7.1 Hmh hanteert de garantie bepalingen van de betreffende leverancier.
Hmh heeft veel handvervaardigde artikelen, ieder item is uniek en heeft zijn eigen natuurlijke uitstraling.
Zijn er uitzonderlijke afwijkingen aan een artikel dan wordt het bij de beschrijving vermeld.
Dierenhuiden /dieren artikelen en rits sluitingen, vallen buiten de garantie.
Ritsen worden voor verzending gecontroleerd door ons.
Dierenhuiden/artikelen zijn natuurlijke producten en kunnen tekenen van beschadigingen bevatten, dit zijn geen fouten maar natuur gerelativeerde oorzaken.
Rendier-hert-ree huiden hebben een meer delicate vacht dan een koe of schaap en zijn daarom bij uitstek geschikt voor decoratie doeleinden en niet als loop tapijt..
Geverfde dierenhuiden kunnen nog verf afgeven, het komt sporadisch voor maar wij adviseren om hier toch een onderkleed te gebruiken.
Op aanvraag voor de klant geproduceerde producten, maatwerk zoals vloerkleden, tapijten,kleding, kunnen niet teruggenomen worden.
Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor defecten ontstaan tijdens het vervoer, of wanneer u wijzigingen aan het artikel heeft aangebracht.

8. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van hmh met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 7 geregelde garantie
Hmh kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld ten gevolge van verkeerd gebruik van een product.
De op de website genoemde gewichten/maten /foto’s en aanbevelingen zijn uitsluitend als indicatie bedoeld.Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
De aansprakelijkheid van hmh is altijd beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.
Hmh stelt te allen tijde de leverancier/fabrikant verantwoordelijk, indien het product niet in orde blijkt te zijn

9. Geschillen
9.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing
.9.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar hmh is gevestigd bevoegd, tenzij hmh voor de rechter van uw woon respectievelijke vestigingsplaats kiest.